นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท Hybrid & Outfitters Co., Ltd. ได้จัดทำเว็บไซต์ "www.hybridoutfitters.com" โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.hybridoutfitters.com เพื่อการเลือกซื้อสินค้า ดูข้อมูลสินค้า หรืออ่านบทความ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือเนื้อหาต่างๆที่ได้นำเสนอ โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขดังนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ Hybridoutfitters.com ซึ่งจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล

 • เเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซด์โดยเคร่งครัด

 • กรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง Hybridoutfitters.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 • เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ และความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะไม่ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือภาพ เคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ เป็นเท็จ มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 • กระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากมีการกระทำดังกล่าวข้างต้น Hybridoutfitters.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวนั้นๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 • Hybridoutfitters.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

 • หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต Hybridoutfitters.com เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hybridoutfitters.com จะถูกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดโดยทันทีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก Hybridoutfitters.com เพื่อสั่งซื้อสินค้า หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาง Hybridoutfitters.com จะเก็บบันทึกข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้ไว้กับ Hybridoutfitters.com เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ในครั้งต่อไป เช่น อีเมล์แอดเดรส , ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน (username and password) , ชื่อ , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับข้อมูลอื่นๆ เช่น เพศ วันเดือนปีเกิด สินค้าที่สนใจ ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเลือกให้หรือไม่ให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ Hybridoutfitters.com จะใช้เป็นข้อมูลในการส่งข่าวสาร จดหมายข่าวเกี่ยวกับสินค้า หรือรายการส่งเสริมการขายที่ตรงกับความตัองการของท่าน โดยท่านสามารถปฎิเสธไม่รับบริการดังกล่าวข้างต้นได้

 • กำหนดให้ท่านสั่งซื้อสินค้าผ่าน Hybridoutfitters.com ต้องลงทะเบียนพร้อมให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐบาล หรือธนาคารซึ่งอยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารต่างประเทศ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต , ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย

 • Hybridoutfitters.com มีจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของท่านเพิ่มเติม เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ หมายเลขไอพี , ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) , โดเมนเนม , บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากข้อมูลที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปทำการ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ที่หน้า My Account ซึ่งรายละเอียดสมาชิกของท่าน


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • Hybridoutfitters.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จากข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของท่านในการติดต่อจัดส่งสินค้า ตามคำสั่งซื้อของท่าน หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อเสนอพิเศษ จดหมายข่าว และสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ Hybridoutfitters.com เท่านั้น

 • Hybridoutfitters.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Hybridoutfitters.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปทำการแก้ไข , ขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 • ในกรณีที่ Hybridoutfitters.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ ทาง Hybridoutfitters.com จasdะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรม หรือกิจการของ Hybridoutfitters.com


การใช้คุกกี้ (Cookies)
 • Hybridoutfitters.com ใช้เทคโนโลยีมาตรฐานที่เรียกว่า Cookies “คุกกี้ส์” ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่าน เว็บไซต์ (Web browser) ของท่านผู้ใช้บริการ เมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ Cookies ก็จะทำให้เว็บไซต์ Hybridoutfitters.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของท่านไว้ จนกว่าท่านจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าท่านจะทำการลบ Cookies นั้นหรือไม่อนุญาตให้ Cookies นั้นทำงานอีกต่อไป

 • ท่านสามารถตั้งให้บราวเซอร์ป้องกันการรับ Cookies หรือรับการเตือนก่อนที่จะมีการบันทึก เพื่อเลือกว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ Cookies นั้นๆ หากท่านเลือกใช้ Cookies แล้ว ท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะจะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ Hybridoutfitters.com มิได้มีความต้องการหรือเจตนาที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวของท่านแต่อย่างใดการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
 • Hybridoutfitters.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเรามีลิงค์ที่ต่อไปยังเว็บไซต์อื่นของบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการแก่ท่านหรือ ผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในส่วนของเนื้อหา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ Hybridoutfitters.com ได้จัดทำขึ้น Hybridoutfitters.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยง จากเว็บไซต์ของเรา เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ Hybridoutfitters.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีเก็บข้อมูล ของเว็บไซต์ดังกล่าว หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • Hybridoutfitters.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกข้อความใดๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพ ในการให้บริการสูงสุดแก่ท่าน

 • Hybridoutfitters.com ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชมหรือมีการใช้ บริการจากเว็บไซต์


การติดต่อกับ Hybridoutfitters.com
 • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Hybridoutfitters.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยอีเมล์ถึงเราได้ที่ info@hybridoutfitters.com